Generalforsamling 2017 Referat

 

Solrød Forsamlingshus – Generalforsamling 24.maj 2017

 

Deltagere:

Den gamle bestyrelse: Ole Rathmann, Mette Kisling, Michael Larsen, Anders Thorvaldsen og Niels Jørgensen.

Menige medlemmer: Aage Bonnesen, Ole Jørgensen, Jørgen Kolling Bæk.

 

1        Valg af dirigent

Aage Bonnesen blev valgt. Han konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2        Valg af stemmetællere

 Jørgen K. Bæk og Michael Larsen blev valgt.

 

3        Beretning

Mette Kisling aflagde beretning. I løbet af året har bestyrelsen arbejdet på at få gennemført en række renoveringer, og at få skaffet kapital hertil. Den store tagrenovering mangler stadig.  Bestyrelsen har søgt om støtte hos diverse fonde til en større renovering af forsamlingshuset, men hidtil uden held; men man fortsætter. Bestyrelsen beder om ideer hos medlemmerne til andre fonde, der kunne støtte.

Mette Kisling nævnte de mindre renoveringer, der er gennemført i årets løb.

Dametoilettet blev renoveret i 2015; i dette år, 2016, blev herretoilettet renoveret med nyt inventar. I salene er der anskaffet nye lampetter med skærme.

I køkkenet er der blevet anskaffet nyt køleskab, og en stål-køkkenbordplade er blevet svejst; depotrummets gulv er blevet spartlet og epoxy-malet jf. myndighedskrav og der er opsat en ny dør mellem entré og køkken (branddør).

Udendørs er der renoveret udendørs lys samtidig med reparation af visse indendørs elinstallationer; der er sat nye vindskeder op i gavlene, og der er foretaget diverse mindre tag-reparationer for at afhjælpe utætheder.

Der er indført betaling af kontingent med Mobile-pay, og der sigtes på helt at gå væk fra betaling med giro-kort. Projekt ”Landsbyens forskønnelse” har forespurgt til månedlige landsbybespisninger i forsamlingshuset; der prøves første gang med et sådant arrangement 13. juni.

Efter beretningen kom der en række spørgsmål og kommentarer. Ole Jørgensen spurgte til, hvad man kan gøre ved taget. Michael Larsen forklarede, at det store tag nok kan holde; det flade tag over køkken og depot er derimod ved at smuldre, og pladerne må udskiftes, efterhånden som der opstår utætheder. Ståltage blot lagt ovenpå er ikke en løsning. Der bør samles penge ind til en større reparation. Mette Kisling foreslog at få lokale handlende til at være sponsorer til en tagrenovering. Jørgen K. Bæk foreslog at man kunne anvende frivillig arbejdskraft fra landsbyen. Michael Larsen afsluttede med at fastslå, at man bør prioritere taget over køkkenet højst.

   

4        Regnskab og budget

Kasserer Niels Jørgensen fremlagde regnskabet. Driften udviser et underskud på ca. 11.000 kr., det skyldes dels planlagte renoveringer og dels uforudsete vedligeholdsarbejder. De øvrige udgiftsarter afviger ikke meget fra det foregående år.

Regnskabet er godkendt af revisorerne uden bemærkninger efter kassereren var kommet med supplerende forklaringer. Dette kunne bekræftes af de to revisorer Aage Bonnesen og Ole Jørgensen, der var til stede.  

 Kasseren fremlagde budgettet for 2017. I det er 60.000 kr. afsat til vedligehold, primært til tagrenovering, og her igen primært over køkkenet.

 

5        Forslag

Niels Jørensen fremlagde bestyrelsens forslag: en vision om et meget tæt samarbejde med Landsbylauget. Der var tilslutning fra forsamlingen til, at bestyrelsen optager kontakt til Landsbylauget for at diskutere dette. Hvis det skulle munde ud i forslag til større ændringer i Forsamlingshus-foreningens måde at fungere på, må dette evt. tages op på en ekstraordinær generalforsamling.  

 

6        Valg

Samtlige på valg – bestyrelsesmedlemmer Michael Larsen og Mette Kisling, bestyrelsessuppleant Anders Thorvaldsen, revisor Aage Bonnesen samt revisorsuppleant Helle Jensen - blev genvalgt.

Resultatet for sammensætning af bestyrelse og revisorer er således 

  • Bestyrelsen: Mette Kisling, Ole Rathmann, Niels Jørgensen, Michael Larsen; suppleant Anders Thorvaldsen

  • Revisorer: Aage Bonnesen, Ole Jørgensen; suppleant Helle Jensen.

 

7        Evt.

Ole Jørgensen spurgte, om man er medlem af foreningen af forsamlingshuse. Niels Jørgensen oplyste, at det var man ikke, fordi den ikke har kunnet tilbyde noget af værdi for os.

Michael Larsen foreslog, at man spurgte det lille bryggeri (i den gamle mejeribygning) om det ikke kunne tænke sig at præsentere sine produkter ved et arrangement i Forsamlingshuset. Bestyrelsen tog dette forslag til sig.

 

Referent: Ole Rathmann

 

Underskrevet: ordstyrer Aage Bonnesen.