Generalforsamling 2018 - Referat

Deltagere

Fra bestyrelsen: Mette Kisling (formand), Michael Larsen, Ole Rathmann;

Menige medlemmer: Inge Bonnesen, Niels Holst, Kirsten Rathmann, Ole Jørgensen (revisor).

 

1.       Kirsten Rathmann blev valgt som dirigent. Hun kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med 14 dages varsel.

2.       Forsamlingen anså det ikke nødvendigt at vælge stemmetæller.

3.       Formand Mette Kisling aflagde beretning. I det forgangne år er forsamlingshuset blevet renoveret både indvendigt og udvendigt – bl.a. er der lagt nye gulvfliser i entreen og der er udskiftet lampetter i lille sal. Det falde tag over køkken og depot blev konstateret utæt i efteråret 2017, og det blev repareret med nye tagplader i januar 2018. Der har været mange selskaber og af forskellige art i forsamlingshuset i årets løb. er. I Landsbylaugets regi har der været julestue m. loppemarked og fastelavns-arrangement med tøndeslagning, samt en enkelt fællesspisning. Der lykkedes desværre ikke at få en aftale med forpagteren om yderligere fællesspisninger.  En aftale blev dog til slut fremlagt – men så meldte forpagteren, at han ville fratræde. Det var ellers lykkedes forpagteren at få opbygget en ganske sund forretning med ikke blot selskaber i selve forsamlingshuset, men også med mad ud af huset. Tilsyneladende viste forsamlingshusets køkken sig at være for lille til denne slags forretning.  
Bestyrelsen har besluttet at købe visse dele af det køkkenudstyr af forpagteren, som han selv har bekostet – bl.a. en industriopvasker; en aftale om den endelige pris og omfang er dog endnu ikke på plads. Ligeledes mangler en aftale at falde på plads om at bestyrelsen får malet lokalerne i stedet for dette påhviler forpagteren i forbindelse med afleveringsforretningen – mod en passende modregning i prisen for købet af køkkenudstyr.
Der er annonceret efter en nye forpagter, og 3 ansøgere har kontaktet bestyrelsen, hvoraf den ene har fået fremvist forsamlingshuset. Bestyrelsen vil forsøge at få en ny forpagter med udgangspunkt i den gamle kontrakt, men vil dog i drøftelserne med forpagterkandidater også nævne de forskellige arrangementer som Landsbylauget kunne tænkes at ville afholde i Forsamlingshuset.  
På opfordring fra Mette Kisling orienterede Kirsten Rathmann (formand for Landsbylauget) om at man gerne vil afholde julestue og fastelavn i Forsamlingshuset i Landsbylaugs-regi, og om at man gerne vil have gang i fællesspisning hvor forpagteren leverer mad – 3 gange om foråret og 3 gange om efteråret. Dertil kommer brug af Forsamlingshuset i forbindelse med Landsbylaugets forskellige møder, bl.a. med Solrød Kommune.
Mette Kisling nævnte forsamlingshuset i Bjæverskov der med held har ”åbnet” forsamlingshuset for sit opland. Inge Bonnesen foreslog en arbejdsdeling mellem forsamlingshus og Landsbylaug for at få gang i det sociale liv i landsbyen. Der var derefter en længere drøftelse mellem bestyrelsen og de øvrige fremmødte om ideer til at skabe mere liv i Forsamlingshuset ved fælles indsats fra Forsamlingshusets og Landsbylaugets bestyrelser. Der var enighed om at de to bestyrelser burde kunne arbejde tæt sammen med henblik på dette - men det stod ikke klart under hvilke former.
Endelig blev der fra salen kraftigt opfordret til at få styr på kontingent-indbetalingerne: Der skal meldes tydeligt ud på hvilken måde man kan indbetale – hvad enten der sker direkte til bankkonto eller via Mobile-Pay. Der blev også opfordret til at få landsbybeboerne til at betale kontingent ved ”dørstemme-metoden”      

4.       Ole Rathmann fremlagde regnskabet for 2017 i kassererens fravær. Regnskabet udviser et overskud på hele 69.794 kr., idet der i selve 2017 ikke har været de helt store reparations-udgifter. Således faldt reparationen af taget over køkken og depot først i begyndelsen af 2018. Revisorerne har godkendt regnskabet uden anmærkninger. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
På spørgsmål fra Niels Holst kunne bestyrelsen oplyse, at forpagteren selv skal købe ekstra køkkenudstyr hvis han ønsker det.

5.       Der var ingen indkomne forslag.

6.       Valg af bestyrelsesmedlemmer og revisorer:

a.    Niels Jørgensen var på valg og blev genvalgt.

b.   Ole Rathmann var på valg og blev genvalgt.

c.    Det femte bestyrelses medlem: Det blev besluttet at Landsbylauget finder en person blandt sine bestyrelsesmedlemmer til denne post.

d.   Bestyrelsessuppleant: generalforsamlingen accepterede at denne post står tom.

e.   Ole Jørgensen (revisor) var på valg og blev genvalgt.

f.     Helle Jensen (revisorsuppleant) var på valg. Hun har imidlertid ikke ønsket genvalg, og posten står herefter tom.

7.       Eventuelt. Intet.

Generalforsamlingen sluttede ca. 21:30.

 

Ole Rathmann                                                 Kirsten Rathmann

 

Referent                                                           Dirigent