GF14-VEDTÆGTSÆNDRINGSFORSLAG

Vedtægter for foreningen

Solrød Forsamlingshus af 1898

§1     NAVN OG HJEMSTED

Foreningens navnerSolrødForsamlingshusaf1898, oghjemstedeterSolrødFor­

samlingshus,Solrød Byvej14,2680SolrødStrand.

§2     FORMÅL

Foreningensformåleratdriveogvedligeholdeforsamlingshusetfordervedatbevarenoglecentraltbeliggendelokaler,derstillestilrådighedforsåvelprivatesomoffentligemøderogsammenkomster,herunder isærforfolkeligt-kultureltarbejde.

§3     MEDLEMSFORHOLD

Sommedlemmer kanalleenkeltpersonermedtilknytning tilegnenoptages.Medlem­

skabetforudsætter,atmedlemmet betalerdetvedtagnekontingentrettidigt. Overmedlemmerne føresenliste,derberorhosbestyrelsen/kassereren.

3.2 MEDLEMSRABAT

Ved udlejning af forsamlingshuset til personer, der har været medlem de foregående 5 år eller mere, borfalder den af bestyrelsen fastsatte lokaleleje til foreningen.

§4     GENERALFORSAMLING

4.1.TIDSPUNKT OG INDKALDELSE

Ordinærgeneralforsamling afholdes årligtindenudgangenaf marts maj måned. Indkaldelsemedangivelseafdagsorden ogregnskabsendestilmedlemmernemed14dagesvarsel.

Ekstraordinærgeneralforsamlingkanindkaldes af bestyrelsenefterbehov,ogskal indkaldes nårmindst10medlemmer skriftlig fremsætter kravherommedangivelse afgrund.Enekstraordinær generalforsamlingkanalenebehandledeemner,denerind­ kaldttilatbehandle.Isidstnævnte tilfældeskalgeneralforsamlingenafholdessenest

6ugereftermodtagelsen af begæringen herom.

4.2KOMPETENCE

Generalforsamlingenerforeningens højestemyndighed ialleanliggender. Dagsorden fordenårligegeneralforsamling skalomfattemindstfølgendepunkter:

l.          Valgafdirigent.

2.          Valgafstemmetællere

3.          Bestyrelsens beretning.

4.          Fremlæggelseoggodkendelseafdetrevideredeårsregnskabsamt fastlæggelse afkontingent.

5.          Indkomne forslagfrabestyrelseogmedlemmer

6.          Valgafbestyrelse

7.          Valgafsuppleanttilbestyrelsen

8.          Valgafrevisorer

9.          Valgafrevisorsuppleant

10Eventuelt.

Derføresbeslutningsreferatiprotokolvedr.generalforsamlingen

Forslag, derønsketbehandletpågeneralforsamlingen,skalværeformanden ihændesenest8dageførgeneralforsamlingen.

Generalforsamlingensbeslutninger træffesvedsimpelt stemmeflertal afdefremmødte medlemmer.

Skriftlig afstemning finderstedvedvalgafflerepersonertilentillidspost, ellernår dirigenten finderdetrigtigt.

Foreningenledesafenbestyrelse 5medlemmer valgtpågeneralforsamlingenfor2

åradgangen,ogafgårskiftevisefter2årsforløbmedhenholdsvis 2og3medlemmer.Afgåretbestyrelsesmedlemiutide,indsættessuppleanten.Bestyrelsenkonstituerersigselvumiddelbart eftergeneralforsamlingenmedformand,sekretær ogkasserer.

Hvertårvælges lsuppleant tilbestyrelsen,2revisorer, somafgårskiftevisefter2år samt lrevisorsuppleant.

Genvalg tildeenkelteposterkanfindested.

§5     BESTYRELSEN

Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil.

5.2 BESTYRELSESARBEJDE

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted på formandens foranledning.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen træffer alle beslutninger om forsamlingshusets drift, vedligeholdelse, udlejning m.v. Bestyrelsen ansætter og afskediger en forpagter.

Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøderne.

5.3 FORPAGTNINGSAFTALE

Bestyrelsen sørger for at forpagtning af forsamlingshuset sker ud fra velbeskrevne betingelser. Disse betingelser skal bl.a. fastlægge den lokaleleje, som forpagteren indregner i sin pris og viderebetaler til foreningen. I tilfælde af medlemsrabat borfalder indregning og viderebetaling af lokaleleje.   

§6     KAPITALGRUNDLAG

Foreningens ansvarlige kapital udgøres af:

Bestyrelsen er, efter vedtagelse på generalforsamling, endvidere bemyndiget til at etablere de for driften af foreningen nødvendige driftskreditter, og i forbindelse her­ med i nødvendigt omfang at belåne foreningens aktiver, herunder prioritering / omprioritering af lån i fast ejendom.

§7     REGNSKAB OG FORMUE

Foreningens regnskabsår er fra l.l. til 31.12.

Kassereren modtager alle indtægter og udbetaler alle udgifter samt fører regnskab med foreningens midler. Overskud eller underskud overføres til følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles til medlemmerne.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

§8     TEGNING HÆFTELSE

Foreningen er forpligtet udadtil ved underskrift af bestyrelsesmedlem, når det drejer sig om alm. drift og vedligeholdelse eller er inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen. Visse handlinger kræver i nærværende vedtægter generalforsamlings beslutning. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for  foreningens forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver.

§9     VEDTÆGTSÆNDRINGER

Ændringer af nærværende vedtægter kan besluttes på en generalforsamling med al­

Mindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer godkendes af Solrød kommune.

§10  OPLØSNING

Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke ser mulighed for forsam-lingshusets fortsatte drift, indkaldes medlemmerne skriftligt til en generalforsamling med nærmere oplysning om situationen og for evt. at vælge en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en ny bestyrelse, indkaldes skriftligt med nærmere forslag om evt. opløsning og afhændelse til ekstraordinær generalforsamling herom. Beslutning om opløsning og afhændelse træffes med almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning af foreningen tilfalder et eventuelt overskud almene/velgørende for­

mål i Solrød landsby.

§11  IKRAFTTRÆDELSE

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 18. marts 2003 og træder i kraft straks. Godkendt af Solrød kommune den 26. maj 2003.

Alle tidligere vedtægtsbestemmelser bortfalder ved gennemførelsen af ovenstående vedtægter.