Referat G-forsamling 2016

 

                                                                                                                                                             

Solrød Forsamlingshus 

Generalforsamling tirsdag d. 7.juni 2016

 

 Deltagere:

 Fra bestyrelsen: Ole Rathmann, Niels Jørgensen, Michael Larsen, Anders Thorvaldsen (suppleant); Mette Kisling havde meldt afbud.

 Menige medlemmer: Laila Petersen, Arne Jensen

1         Valg af dirigent

 Laila Petersen blev valgt. Hun kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne.

2         Valg af stemmetællere

 Arne Jensen blev valgt som stemmetæller.

3         Beretning

 Niels Jørgensen aflagde beretning. Forpagteren har haft et fint år – ca. 1500 gæster. Dette samt forpagtningsafgiften (10 kr./gæst) har givet et pænt overskud til selve huset.

Niels Jørgensen og Anders thorvaldsen fortalte om de reparationer og renoveringer der er foretaget i det forløbne år.

Dametoilettet er blevet gennemrenoveret, herunder udskiftning af toiletter og maling af vægge; herretoilettet står for at gennemgå en tilsvarende renovering, også med udskiftning af pissoirer.

De ydre murfacader er blevet afrenset, men mangler fugning; der er blevet hulrumsisoleret med papiruld, og loftet er ligeledes blevet isoleret med papiruld; alt i alt har det givet et meget lunere indeklima. Vindskederne er blevet udskiftet, og 3 tagplader er blevet udskiftet. Derudover er der foretaget løbende el-reparationer.

Alle de løbende reparationer er løbet op i lidt over 50.000 kr.

 Fondsansøgninger til diverse fonde – herunder den lokale OJD-fond - har endnu ikke givet resultat. Det var tanken at fonds-støtten skulle bruges til gennemgående renoveringer til i alt lidt over 700.000 kr.

Niels Jørgensen orienterede til slut om en aftale med vejlauget ”Møllebjerg” om fællesinvestering i nyt hegn og bevoksning mellem forsamlingshusets P-plads og Møllebjerg.

Niels Jørgensen beklagede, at Regnskabet er endnu ikke blevet revideret.

Det blev fra en af de menige medlemmer bemærket, at også Ole Jørgensen er på valg, nemlig som revisor (dette var ikke medtaget i indkaldelsen).

Michael Larsen bemærkede, at vi næste år godt kan uddele 300 indkaldelser – og ikke kun 200.

Med disse afsluttende bemærkninger blev beretningen godkendt.  

4         Regnskab

Niels Jørgensen fremlagde regnskabet: i det forløbne år er der et overskud på ca. 33.000 kr. Egenkapitalen er nu på knap 82.000 kr. Dette giver mulighed for reparationer og mindre renoveringer så som slibning af vinduer. Der vil også blive råd til at foretage opsparing til tagrenovering og til udskiftning af foldedør - i fald der ikke opnås fondsstøtte.

Niels Jørgensen pointerede, at den primære indtægt er forpagtningsafgiften og den ”personafgift”, som forpagteren betaler ved udleje af forsamlingshuset til selskaber og andre sammenkomster.

Der blev stillet spørgsmål til posterne ”anden gæld” og ”tilgodehavender” samt ”andre udgifter”. De blev besvaret tilfredsstillinde.

Forsamlingen godkendte regnskabet under forudsætning af, at det bliver revideret uden anmærkninger.  

5         Indkomne forslag

 Der blev fra flere sider rejst spørgsmålet, hvad vi kan gøre for igen at få flere medlemmer i foreningen? Her følger de ideer der kom frem:

 • Være med i ”Velkommen til Solrød Kommune”-brochuren;

 • Oprette en Facebook-gruppe;

 • Foretage en massiv charmeoffensiv – lave arrangementer, der gør det attraktivt at være medlem.

 • Afholde arrangement, hvor man betaler for at deltage, men hvor beløbet tæller som kontingent.

 • Kombinere næste generalforsamling med fællesspisning (mod betaling)+ gratis øl – eller vinsmagning. Til fællesspisningen kunne der f.eks. serveres helstegt pattegris.

 • Omlægge foreningen bag forsamlingshuset til en underafdeling af Solrød Landsbylaug. Dette vil kræve en del vedtægtsændringer – både for forsamlingshuset og for Landsbylauget.

6         Valg

 • Bestyrelsesmedlemmerne på valg – Mette Kisling (in absentia), Ole Rathmann og Niels Jørgensen blev genvalgt.

 • Ole Jørgensen blev genvalgt som revisor.

 • Helle Jensen blev valgt som revisorsuppleant.

 Resultatet blev således:

 • Bestyrelsen: Mette Kisling, Ole Rathmann, Niels Jørgensen, Michael Larsen; suppleant Anders Thorvaldsen

 • Revisorer: Aage Bonnesen, Ole Jørgensen; suppleant Helle Jensen (in absentia).

7         Evt.

Intet.