Referat GF2015

 

Solrød Forsamlingshus

Ordinær Generalforsamling 28. maj 2015

 

Fremmødte:

 

Bestyrelsen: Mette Kisling, Mikhael Larsen, Ole Rathmann, Anders Thorvaldsen (suppleant); der var afbud fra Niels Jørgensen

 

Menige medlemmer: Helle og Arne Jensen, Laila Petersen, Inge Bonnesen.

 

 

 

Velkomst ved Mette Kisling.

 

1         Dirigent

 

Ole Rathmann blev valgt som dirigent. Han kunne konstatere at generalforsamlingen var blevet rettidigt indkaldt.

 

2         Stemmetællere

 

Laila Petersen og Helle Jensen blev valgt.

 

3         Beretning

 

Mette Kisling fremlagde bestyrelsens beretning: Året havde stået i renoveringens tegn – bl.a. facaderensning. Derefter er det planen at få foretaget fugning og isolering af tag og hulmure; tilbud vil blive indhentet, også af forpagteren. Udskiftning af tag er for stor til at kunne klares over driften, derfor er det planen at få støtte hertil af eksterne fonde; arbejdet med fonds-ansøgning er i gang. Et rygeskur er under overvejelse, måske sammenbygget med container-skjul.

 

Anders Thorvaldsen tilføjede, at fornyelse af vindskeder også er nødvendigt.

 

Mette Kisling nævnte yderligere, at der har været julestue i forbindelse med juletræstænding – og at det var rimeligt besøgt.

 

Beretningen blev godkendt med akklamation..

 

4         Regnskab

 

Mette Kisling fremlagde regnskabet for 2014 – jf. Niels Jørgensens redegørelse:


 

 

Kort fortalt

 

 • Et overskud på knap 35.000 kr. mod 19.000 året før

 • Egenkapitalen er nu knap 49.000 kr.

 

Indtægter:

 

 • Forpagtning og forbrug er 119.000 mod 146.000 året før

 • Afvigelsen skyldes en forbrugsopgørelse som viste et lavere forbrug end der var indbetalt a conto.

 • Tilsvarende opgørelse er lavet for 2012 og2013 og der er derfor krediteret samlet 68.479,13 til forpagteren (se anden gæld: 68.479,13)

 • Lejeindtægterne er lavere end året før på grund af aftale om nyt afregningssystem med forpagteren.

 • Opgørelse over de endelige lejeindtægter for 2013 og2014 er afregnet med forpagteren (se tilgode; kr. 43.961,50).

 

Udgifter

 

 • Vi har afholdt udgifter til vedligeholdelse og renovation på i alt kr. 53.473,55, mod kr.77.977,55 året før.

 • Andre udgifter vedrører surround-receiver, hjemmeside, bogføringsassistance og kontingent til vejlauget Møllebjerg.

 • Udgifter til især gas er i perioden faldet markant grundet det varme vejr.

 

Likviditet

 

 • Likviditeten har igennem hele perioden været tilfredsstillende og der er pt. over 100.000 kr. i banken.

 

Der var spørgsmål til rabatordningen for medlemmers brug af Forsamlingshuset – og detaljerne vedr. forpagterens afgift pr. person til foreningen; det blev forklaret hvorledes rabatten består i bortfald af denne afgift, når man har været medlem i 5 år eller mere.

 

Derudover var der en mindre drøftelse mellem forsamlingen og bestyrelsen vedrørende at gøre opmærksom på muligheden for begravelseskaffe m.v. over for de relevante personer.

 

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

 

Mette Kisling fremlagde herefter Budgettet for 2015 jf. Niels Jørgensens redegørelse. Det indeholdt en del poster vedrørende vedligehold: facaderengøring, fugning, isolering af hulrum og tag, etablering af rygeskur samt erstatning af vindskeder.


 

 

Indtægter - i alt - kr. 137.500

 

 • Leje 20L5 - kr. 15.000

 • Forpagtning og forbrug kr. L20.000

 • Kontingenter - kr. 2.500

 

Udgifter - i alt - Kr. 128,000

 

 • Forsikringer kr. 7.000

 • Vedligeholdelse - kr. 70.000

 • El, gas og vand kr. 40.000

 • Telefon og porto - kr. 0

 • Andre udgifter - kr, 10.000

 • Skat - kr. 0

 • Renter m.v. - kr. 1-000

 

Overskud - kr. 9.500

 

Budgettet for 2015 blev ligeledes godkendt med akklamation.

 

5         Indkomne forslag

 

Ingen

 

6         Valg

 

Mikhael Larsen og Anders Thorvaldsen var på valg - og blev genvalgt.

 

Bjarne Hansen var på valg som revisor, men ønskede ikke genvalg. I stedet blev Aage Bonnesen valgt som revisor in absentia.

 

Laila Petersen var på valg som revisorsuppleant, men ønskede ikke genvalg. I stedet blev Helle Jensen valgt som revisorsuppleant.

 

 

 

Resultatet er derfor følgende:

 

Bestyrelsesmedlemmer: Niels Jørgensen, Mette Kisling, Ole Rathmann, Mikhael Larsen;
bestyrelsessuppleant: Anders Thorvaldsen.

 

Revisorer: Ole Jørgensen, Aage Bonnesen; revisorsuppleant: Helle Jensen.

 

7         Eventuelt

 

Michael Larsen fremkom med følgende forslag: i forbindelse med generalforsamlinger serveres der gratis mad til de fremmødte medlemmer.

 

Spørgsmål fra Mette Kisling: Udbringes der ældre-mad til ældre i landsbyen? Den almindelige mening var, at der gjordes der næppe.  Mette Kisling uddybede med, at spørgsmålet i virkeligheden var, om ugentlig spisning i Forsamlingshuset for ældre var en idé? Kunne det også omfatte f.eks. børnefamilier? Ideen blev givet videre til Anders Thorvaldsen.

 

 

 

Referatet underskrevet af:

 

Referent og ordstyrer:                                                                  Menigt medlem

 

 

Ole Rathmann.                                                                                  Laila Petersen.