GENERALFORSSAMLING 2014 - REFERAT

Solrød Forsamlingshus af 1898

Generalforsamling 2014

Deltagere:

Bestyrelsen: Mette Kisling, Niels Jørgensen, Ole Rathmann og Anders Thorvaldsen.

Menige medlemmer: Bjarne Hansen, Laila og Klaus Petersen, Jan Hansen

1.       VELKOMMEN


Mette Kisling bød velkommen. Der var ikke særlig mange menige fremmødte; det lave fremmøde skyldtes måske fodboldkamp samt det fine vejr.

2.       VALG AF DIRIGENT


Jan Hansen blev valgt

Indkaldelsen godkendt. Niles J. beklagede at 8 medlemmer IKKE havde fået indkaldelsen.

3.       STEMMETÆLLERE

 
Niels J. blev godkendt. Der var 7 stemmeberettigede til stede.

4.       BERETNING

Ole Rathmann afgav følgende beretning:

"Der har i det forløbne år været økonomi til at få foretaget en række vedligholds- og reparationsarbejder både indendørs og udendørs.

Indendørs:

I salene er gulvene blevet slebet og lakeret, og i gangene er der blevet lavet en række væg-reperationer (tømrerarbejde) og væggene er blevet malet – det trængte de også gevaldigt til!

På toiletterne er de gamle vandhaner blevet udskiftet med nye blandingsbatterier, og afløbene er blevet renoveret. I køkkenet var afløbs-rørføringerne noget sølle; de er nu blevet bragt op til standard. Samtidig er køkkenet også blevet rottesikret.

Så vil man se, at der i salene er blevet opsat nyanskaffede gardiner – og endelig er der blevet anskaffet et musikanlæg, som vi kan have fast installeret (tidligere måtte man leje et til hver lejlighed).

Udendørs:

 Taget er blevet repareret; det har været meget nødvendigt, da der en del gange har dryppet vand ned i depotet.

Og endelig er P-pladsen blevet asfalteret, det kom i stand efter en aftale med KBP-privatskolen, hvor forældre til skolen børn har lov til at anvende P-pladsen ved ”levering” og afhentning af børn, og hvor skolen også kan låne salene til skoleafslutning på lempelige vilkår."

Beretning v. Ole Rathmann blev godkendt.

5.       REGNSKAB


Driften gav et overskud på 19.000 kr., indtægterne var højere end forventet, udgifterne ligeså, men det blev altså alt i alt et plus. Dog er gulvafhøvlingen i salene ikke bogført (knap 22.000 kr.); håndværkeren har erkendt at kvaliteten slet ikke er OK; det er tvivlsomt om regningen bliver håndhævet i forbindelse med udbedring af gulvet

Der skulle være penge til at renovere køkkenet her i sommer.

 På spørgsmål fra Bjarne H: renovation afholdes fra nu af forpagteren og optræder derfor ikke eksplicit i regnskabet.

En lille kontingentforhøjelse til 100 kr./årligt blev godkendt.

6.       INDKOMNE FORSLAG


Forslag til vedtægtsændring (se bilag) godkendt.

7.       VALG


Følgende bestyrelsesmedlemmer modtog valg – og blev genvalgt:

Michael Larsen og

Anders Thorvaldsen som suppleant

Derudover blev følgende valgt

Revisor:                                Ole Jørgensen

Revisorsuppleant:           Laila Petersen

8.       EVENTUELT


Spørgsmål fra Bjarne Hansen vedr. udgiftspost ”Bogføring”: Niels J. forklarede, at det drejer sig om ekstern bogførings- og regnskabsassistance (moms m.v.). 

Til sidst: Bestyrelsen opfordrer medlemmer, der måtte have erfaring med fondsansøgning, om at rette henvendelse til bestyrelsen.

Referent: Ole Rathmann.

Godkendt  23.06.2014:

               

 (underskrevet Jan Hansen)

Dirigent Jan Hansen.