GF-2019 Referat

Solrød Forsamlingshus af 1898

Generalforsamling 13.juni 2019 - Referat

   

Fremmødte:

Fra den gamle bestyrelse: Michael Larsen, Ole Rathmann, Niels K Jørgensen, Mette Kisling, repræsentant for Landsbylauget Niels Holst.
Menige medlemmer: Laila Petersen, Aage Bonnesen, Inge Bonnesen., Kirsten Rathmann, Benny Gutfeld, Ole Jørgensen.

 

1        Valg af dirigent

 Aage Bonnesen blev valgt som dirigent på den gamle bestyrelses forslag. Dirigenten takkede for valget og kunne konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. Herefter gik man over til dagsordens øvrige punkter. 

 

2        Valg af stemmetællere.

Laila Hansen og Ole Jørgensen blev valgt.

 

3         Formandens beretning

 Formanden Mette Kislings beretning startede med den situation der opstod, da den gamle forpagter Anders Thorvaldsen tidligt på året opsagde sit forpagterskab pr. 1. juni. Det viste sig svært at få en glat overgangsperiode idet der var store uenighed mellem Bestyrelsen Anders Thorvaldsens i vurderingen af, hvor meget man skyldte hinanden. Først i november måned kom man til enighed

 I løbet af efteråret havde bestyrelsen kontakt til flere kandidater til en ny forpagter. Det lykkedes som bekendt i løbet af oktober, og valget faldt jo på Jens Jannicke, som tiltrådte pr. 1 november. Hans arbejde som forpagter er gået strålende, og bestyrelsen er meget tilfreds med ham. Han har fået gang i eftermiddags- og aftens-selskaber, og mad-ud-af-huset arrangementer, og ved hans hjælp har Forsamlingshuset kunnet lægge lokaler til mange af Landsbylaugets arrangementer. 

 Bestyrelsen har naturligvis sørget for at nødvendige reparationer inden- og udenfor er blevet udført. I foråret udarbejdede bestyrelsen herudover en prioriteringsliste over en række ønskede renoveringsarbejder og anskaffelser, som bestyrelsen skal arbejde på at realisere.  Den første af disse – anskaffelse af nye stole – er blevet sat i værk, og der er valgt, hvilken type de nye stole skal være.

 Efter beretningen lød der anerkendelse fra Niels Holst og flere andre fra forsamlingen af det store genopretningsarbejde som bestyrelsens medlemmer har udført.

 En enkelt kommentar til beretningspunktet var, at indbetalingsmuligheder for kontingent skal fremgå af indkaldesen.

 Med denne ene kommentar blev beretningen godkendt.

 

4        Regnskab

Kassereren Niels Jørgensen omdelte et nyt, tilrettet regnskab, for at imødekomme revisorernes kommentarer til det regnskab der fulgte med de husomdelte indkaldelser.

Niels Jørgensen gennemgik regnskabets hovedpunkter og forklarede, at årets ret store underskud på lidt over 61.000 kr. skyldtes den manglende forpagtningsafgift i det meste af efteråret 2018.

Han gik herefter over til at forklare om de 2 bilag hvortil revisorerne havde spørgsmål, specielt det bilag der vedrørte slutafregningen med den gamle forpagter. Det vedrørte a) forpagtningsafgifter, 2) regninger for brug af el og vand, 3) godtgørelser i forbindelse med visse arrangementer som forpagteren mente at have krav på, 4) værdien af den istandsættelse, som en forpagter skal lade udføre for at aflevere huset i samme stand som han modtog det, men som forpagteren efter aftale ikke lod udføre mod at værdien blev modregnet på foreningens side; samt 5) Forsamlingshus-foreningens køb af nogle af den gamle forpagters store køkkenmaskiner.

I tilknytning til regnskabspunktet var der en del diskussion om vedtægterne vedr. ”huslejerabat” i forbindelse med selskaber til personer/husstande, der har været medlemmer i mere end 5 år. Der var enighed m, at dette vedtægtspunkt bør ændres så det afspejler den nuværende procedure, hvor der gives en rabat på 500 kr.

Niels Holst ønskede sig et noteblad med forklaringer til visse ”komplekse” posteringer så som ”Andre udgifter”. Kassereren mente ikke det fremover ville være praktisk muligt at sende ud sammen med indkaldelsen, men at det i stedet kunne foreligge på fremtidige generalforsamlinger, hvilket spørgeren syntes tilfreds med.   

Efter dette kunne forsamlingen godkende regnskabet. 

 

5        Indkomne Forslag.

Der var ikke inden for tidsfristen indkommet nogen formelle forslag.

Imidlertid opfordrede ordstyreren Niels Holst til at bruge dette dagsordenspunkt til at fortælle forsamlingen om hovedpunkterne i den korrespondance, han har haft med den øvrige bestyrelse om at Forsamlingshuset for nærværende er skattepligtig.

Niels Holst trak frem, at Forsamlingshus-foreningen i virksomhedsregistret står registreret som et firma, der driver kantine og catering virksomhed og derfor mod al rimelighed kan risikere at skulle betale skat i år, hvor der er overskud, og måske også allerede nu har en skattegæld for foregående år. Niels Holst pegede på, at Forsamlingshus-foreningen - ud fra den måde det virker og har virket - er en almennyttig forening, hvor al driftsoverskuddet går til reparation, vedligehold og forbedringer af huset, og han mente, at det burde være muligt at overbevise skat herom om hvad angår de foregående år, og at det i hvert fald burde være simpelt at få ændret vores registrering til ”Almen nyttig forening” hvad angår fremtiden.  Han henviste under ovenstående til Skats vejledning for foreninger, samt hvorledes andre forsamlingshuse og foreninger er registreret i CVR-registret. Niels Holst medgav, at der her kan være et problem i, at der nok kræves et noget højere medlemstal, end vi har nu, for at kunne blive anerkendt som ”almennyttig forening”, hvilket har at gøre med at det almennyttige virke skal være rettet mod en bredere gruppe af personer (og altså ikke kun dem der sidder i bestyrelsen).

Kassereren Niels Jørgensen fremførte, at man i bestyrelsen jo var opmærksom på, at der kunne være en skattegæld og han fremlagde en vurdering fra revisions-formaet RIR-Revision om, hvor meget forsamlingshus-foreningen på nuværende tidspunkt kan skylde i skat: ca. 50.000 kr. Niels Jørgensen fremførte, at det ifølge hans revisor ville være meget svært at argumentere over for Skat, at vi bagudrettet ikke bør være skattepligtig, og at det bedste nok ville være at få afviklet vores mellemværende med skat snarest muligt – og derefter får ændret Forsamlingshus-foreningens registrering til ”almennyttig forening”.

 

6        Valg

Bestyrelsesmedlemmer:

a.       Michael Larsen på valg, modtager genvalg – og blev enstemmigt valgt. 

b.    Mette Kisling på valg, modtager genvalg – og blev valgt enstemmigt. 

c.      Landsbylaug repræsentant, modtager genvalg – blev valgt enstemmigt. Landsbylaugets repræsentant er p.t. Niels Holst. 

d.      Bestyrelsessuppleant: Der var ingen kandidater. Det blev vedtaget at lade denne post stå tom. 

Revisorer: 

e.      Revisor Aage Bonnesen på valg. Ønskede ikke genvalg. Benny Gutfeld blev herefter valgt enstemmigt.

f.       Revisorsuppleant: Laila Petersen stillede op som kandidat og blev enstemmigt valgt. 

Bestyrelsen ser herefter således ud:

Mette Kisling, Michael Larsen, Ole Rathmann, Niels K. Jørgensen,
repræsentant for landsbylauget Niels Holst.
Bestyrelsessuppleant: (posten står tom).

Revisorholdet består herefter af:

Revisor Ole Jørgensen
Revisor Benny Gutfeld
Revisorsuppleant Laila Petersen.

7        Eventuelt

Dette punkt forløb ganske uformelt mens man sammen nød en forfriskning.

Med henblik på at øge medlemstallet til foreningen, hvilket der jf. pkt. 5 kan være behov for, stillede flere fra forsamlingen forslag om at indføre et fælleskontingent for Landsbylaug og Forsamlingshus, f.eks. 150 kr. Kassereren foreslog, at man, for at gøre dette muligt, kunne give 50% kontingent-rabat til medlemmer af Landsbylauget. Det fælles kontingent skulle kunne indbetales hos både landsbylaug og hos forsamlingshus.  

Forpagteren, der var tilstede på dette tidspunkt, var villig til at give medlems-rabat på afholdelse af selskaber i Forsamlingshuset for yderligere at motivere folk til at blive medlemmer.

Forskelige andre forslag til tæt samarbejde mellem de to foreninger blev også fremlagt.

 

Referent: Ole Rathmann.