VEDTÆGTER

 

 

 

 

 

 Vedtægter for foreningen

  


 

 


 

 

§1     Navn og hjemsted

 Foreningens navn er Solrød Forsamlingshus af 1898, og hjemstedet er Solrød Forsamlingshus, Solrød Byvej 14, 2680 Solrød Strand.

§2     Formål

Foreningens formål er at drive og vedligeholde forsamlingshuset for derved at bevare nogle centralt beliggende lokaler, der stilles til rådighed for såvel private som offentlige møder og sammenkomster, herunder især for folkeligt-kulturelt arbejde.

§3     Medlemsforhold

Som medlemmer kan alle enkeltpersoner med tilknytning til egnen optages. Medlem­skabet forudsætter, at medlemmet betaler det vedtagne kontingent rettidigt. Over medlemmerne føres en liste, der beror hos bestyrelsen/kassereren.

3.2 Medlemsrabat

 Ved udlejning af forsamlingshuset til personer, der har været medlem de foregående 5 år eller mere, borfalder den af bestyrelsen fastsatte lokaleleje til foreningen.

§4     Generalforsamling

 4.1. Tidspunkt og indkaldelse

 Ordinær generalforsamling afholdes årligt inden udgangen af maj måned. Indkaldelse med angivelse af dagsorden og regnskab sendes til medlemmerne med 14 dages varsel.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov, og skal indkaldes når mindst 10 medlemmer skriftlig fremsætter krav herom med angivelse af grund. En ekstraordinær generalforsamling kan alene behandle de emner, den er ind­ kaldt til at behandle. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

4.2 Kompetence

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed i alle anliggender. Dagsorden for den årlige generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter:

l.          Valg af dirigent.

2.           Valg af stemmetællere

3.           Bestyrelsens beretning.

4.           Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab samt fastlæggelse af kontingent.

5.          Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer

6.           Valg af bestyrelse

7.           Valg af suppleant til bestyrelsen

8.           Valg af revisorer

9.           Valg af revisorsuppleant

10.  Eventuelt.

Der føres beslutningsreferat i protokol vedr. generalforsamlingen

Forslag, der ønsket behandlet generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte medlemmer.

Skriftlig afstemning finder sted ved valg af flere personer til en tillidspost, eller når dirigenten finder det rigtigt.

Foreningen ledes af en bestyrelse 5 medlemmer valgt generalforsamlingen for 2 år ad gangen, og afgår skiftevis efter 2 års forløb med henholdsvis 2 og 3 medlemmer. Afgår et bestyrelsesmedlem i utide, indsættes suppleanten. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen med formand, sekretær og kasserer.

Hvert år vælges l suppleant til bestyrelsen, 2 revisorer, som afgår skiftevis efter 2 år samt l revisorsuppleant.

Genvalg til de enkelte poster kan finde sted.

§5     Bestyrelsen

 Bestyrelsen varetager foreningens interesser udadtil og indadtil.

 5.2 Bestyrelsesarbejde

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Indkaldelse finder sted på formandens foranledning.

Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, men er beslutningsdygtig når 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens eller den fungerende formands stemme udslagsgivende. Bestyrelsen træffer alle beslutninger om forsamlingshusets drift, vedligeholdelse, udlejning m.v. Bestyrelsen ansætter og afskediger en forpagter.

Sekretæren skriver referat fra bestyrelsesmøderne.

5.3 Forpagtningsaftale

Bestyrelsen sørger for at forpagtning af forsamlingshuset sker ud fra velbeskrevne betingelser. Disse betingelser skal bl.a. fastlægge den lokaleleje, som forpagteren indregner i sin pris og viderebetaler til foreningen. I tilfælde af medlemsrabat borfalder indregning og viderebetaling af lokaleleje.

§6     Kapitalgrundlag

 Foreningens ansvarlige kapital udgøres af:

  • Fast ejendom, inventar m.m.

  • Bankindestående/ kassebeholdning.

 Bestyrelsen er, efter vedtagelse på generalforsamling, endvidere bemyndiget til at etablere de for driften af foreningen nødvendige driftskreditter, og i forbindelse her­ med i nødvendigt omfang at belåne foreningens aktiver, herunder prioritering / omprioritering af lån i fast ejendom.

§7     Regnskab og formue

 Foreningens regnskabsår er fra l.l. til 31.12.

 

Kassereren modtager alle indtægter og udbetaler alle udgifter samt fører regnskab med foreningens midler. Overskud eller underskud overføres til følgende regnskabsår. Overskud kan ikke fordeles til medlemmerne.

 Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af de valgte revisorer.

§8     Tegning Hæftelse

Foreningen er forpligtet udadtil ved underskrift af bestyrelsesmedlem, når det drejer sig om alm. drift og vedligeholdelse eller er inden for de rammer, der er besluttet af bestyrelsen. Visse handlinger kræver i nærværende vedtægter generalforsamlings beslutning. Der påhviler ikke medlemmerne nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.

Foreningen hæfter alene med sine aktiver.

§9     Vedtægtsændringer

Ændringer af nærværende vedtægter kan besluttes på en generalforsamling med al­mindeligt stemmeflertal. Vedtægtsændringer godkendes af Solrød kommune.

§10  Opløsning

 Hvis bestyrelsen af økonomiske eller andre årsager ikke ser mulighed for forsamlingshusets fortsatte drift, indkaldes medlemmerne skriftligt til en generalforsamling med nærmere oplysning om situationen og for evt. at vælge en anden bestyrelse. Viser dette sig ikke muligt, eller opgiver en ny bestyrelse, indkaldes skriftligt med nærmere forslag om evt. opløsning og afhændelse til ekstraordinær generalforsamling herom. Beslutning om opløsning og afhændelse træffes med almindeligt stemmeflertal.

Ved opløsning af foreningen tilfalder et eventuelt overskud almene/velgørende formål i Solrød landsby.

§11  Ikrafttrædelse

 Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen den 22.maj 2014 og træder i kraft straks. Godkendt af Solrød kommune v. Kim Andersen (Kultur og Fritid) den 7. juni 2016.

 Alle tidligere vedtægtsbestemmelser bortfalder ved gennemførelsen af ovenstående vedtægter.